ออกแบบ , บริหารโครงการ , บริหารใช้พลังงานในอาคาร, ออกแบบการให้แสงสว่าง

โดย สถาปนิก เป็นบุคคล ออกแบบ วางแผน ในการก่อสร้าง หรืองานด้านสถาปัตยกรรม ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในพื้นฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงการใช้งานอาคารนั้น รวมถึงวัสดุซึ่งจะนำมาเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง

สนับสนุนโดย สถาปนิก